เกษตรทฤษฏีใหม่

เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางที่เกษตรกรชาวไทยควรจะนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ในการทำการเกษตรซึ่งถ้าหาว่าเรานำหลักปรัชเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มาผสมผสานกันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆๆ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการที่เราน่าจะนำมาปฏิบัติ และแนวทางปฏิบัติของ ทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางในการพัฒนาที่นำไปสู่ความสามารถนำไปใช้ในการพึ่งตนเองในชีวิต ในระดับต่าง ๆ อย่างเป็นลำดับขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ โดยอาศัยความ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มีความรู้ และคุณธรรม เป็นเงื่อนไขในการคิดการตัดสินใจแล้วรู้จักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้ ความเพียรและความอดทน สติและปัญญา การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคี

เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกว้างกว่าทฤษฎีใหม่โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลัก
การและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ในขณะที่ แนวพระราชดำริเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนว
ทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรมเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสมอาจจะเป็นภาพที่ทุกคนติดตาว่าการทำเกษตรทฤษฎีใหม่คือเศรษฐกิจพอเพียงแต่จริงแล้ว ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ได้นำหลักปรัชญาช่วยในกระบวนการคิด สอดแทรกให้มีความสมบูรณ์ขึ้น
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ อาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือแบบพื้นฐานกับแบบก้าวหน้า ได้ดั้งนี้

ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกร เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานเทียบ
ได้กับทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 ที่มุ่งแก้ปัญหาของเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้ำ ต้องพึ่งน้ำฝนและประสบความเสี่ยงจากการที่น้ำไม่พอเพียง แม้กระทั่งสำหรับการปลูกข้าวเพื่อบริโภค และมีข้อสมมติว่า มีที่ดินพอเพียงในการขุดบ่อเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวจากการแก้ปัญหาความเสี่ยงเรื่องน้ำ จะทำให้เกษตรกรสามารถมีข้าวเพื่อการบริโภคยังชีพในระดับหนึ่งได้ และใช้ที่ดินส่วนอื่น ๆ สนองความต้องการพื้นฐานของครอบครัว รวมทั้งขายในส่วนที่เหลือเพื่อมีรายได้ที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่สามารถผลิตเองได้ ทั้งหมดนี้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวให้เกิดขึ้นในระดับครอบครัว

อย่างไรก็ตาม แม้กระทั่ง ในทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 ก็จำเป็นที่เกษตรกรจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน
ราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองค์กรเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 เป็นเรื่องของการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์หรือการที่ธุรกิจต่าง ๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ กล่าวคือ เมื่อสมาชิกในแต่ละครอบครัวหรือองค์กรต่าง ๆ มีความพอเพียงขั้นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นแล้วก็จะรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มและส่วนรวมบนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามกำลังและความสามารถของตนซึ่งจะสามารถทำให้ ชุมชนโดยรวมหรือเครือข่ายวิสาหกิจนั้น ๆ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอย่างแท้จริง

ความพอเพียงในระดับประเทศ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 ซึ่งส่ง
เสริมให้ชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจสร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ในประเทศ เช่น บริษัทขนาดใหญ่ธนาคาร สถาบันวิจัย เป็นต้น
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดภูมิปัญญา แลกเปลี่ยน
ความรู้ เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนา หรือร่วมมือกันพัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ประเทศอัน
เป็นสังคมใหญ่อันประกอบด้วยชุมชน องค์กร และธุรกิจต่าง ๆ ที่ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงกลายเป็นเครือข่ายชุมชนพอ
เพียงที่เชื่อมโยงกันด้วยหลัก ไม่เบียดเบียน แบ่งปัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในที่สุด หรือว่าใครที่มีความคิดเห็นในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือจะเติมเต็มให้มากกว่านี้ นำประสบการที่ได้รับมาเล่า ถ่ายทอดแสดงความคิดให้ได้นะครับ…เพื่อเป็นแนวทางให้กับคนอื่นด้วย…ในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่

72 Responses

 1. ice02107 Says:

  เกษตรทฤษฎีใหม่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะเกษตรทฤษฎีใหม่ได้นำปรัชชาเศษฐกิจพอเพียงมาใช้ควบคู่กับแนวพระราชดำริ แล้วนำมาผสมผสานกันจึงได้เกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นมาใช้ :grin: :mrgreen: :razz: :smile:

 2. muay Says:

  :razz: เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางที่ดำรงชีวิตในการทำเกี่ยวกับปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาสอดแทรกโดยการใช้3ห่าง2เงื่อนไขมาใช้ในการทำงานและใช้เทคโนโลยีเข้ามาสอดแทรกและน้อมนำเขามาใช้ในหลักปรัชยาเศรฐกิจพอเพียง :idea:

 3. มัช02064 Says:

  ??????????????????????????????????????????????????????????????

 4. Boat Says:

  เกษตรทฤษฎีใหม่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะเกษตรทฤษฎีใหม่เผ็นแบบพอเพียง

 5. 02059fix Says:

  :lol: เกษตรทฤษฎีใหม่สามารถนำมาใช้ในชีวิตรประจำวันได้

 6. may02163 Says:

  ;-) เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางที่เกษตรชาวไทยควรจะนำมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต หากเรานำเกษตรทฤษฎืใหม่มาผสมผสานกับเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆๆ

 7. มัช02064 Says:

  เกษตรทฤษดีใหม่นี่น่าสนใจมากๆครับแต่ผมไม่มีโอกาสได้ทำหรอกครับเพราะต้องเรียนแต่ยายผมตอนนี้ก็ทำอยู่นัคระบอยากมาก็มา(อยากมาก็มา)

 8. 02059fix Says:

  :oops:

 9. แสตมป์02070 Says:

  เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วนคือส่วนที่1 เท่ากับ 30 เปอร์เซ็น คือสระน้ำ ส่วนที่2เท่ากับ 30เปอร์เซ็น คือ ใช้ทำนา ส่วนที่ 3 เท่ากับ 30เปอร์เซ็น คือ ใช้ปลูกผัก,ต้นไม้,สมุนไพรต่างๆ ส่วนที่4 เท่ากับ 10 เปอร์เซ็น คือไว้เป็นที่อยู่อาศัย

 10. nupear Says:

  เท่าที่อ่านมาทั้งหมดเกษตรทฤษฏีใหม่ที่ประสานกับเศรษกิจพอเพียงทั้ง 3 ขั้นแล้วคิดว่า ยกตัวอย่าง เช่น อย่างการใช้น้ำ เนื่องจากมีปริมาณน้ำที่ไม่พอใช้ สาเหตุเพราะอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำเกินไปและที่แนะนำว่าให้ขุดบ่อและรองน้ำตอนหน้าฝนก่อนจะทำนาเพื่อตุนน้ำไว้เข้านาตอนหน้าแล้งเป็นความคิดที่ดีมากๆในขั้นตอนที่ 1 อย่างน้อยก็ช่วยแก้ปัญหาการขาดน้ำ :razz:

 11. boat Says:

  :shock:

 12. mill 02113 Says:

  เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางเกษตรที่คนไทยส่วนใหญ่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางในการพัฒนาที่นำไปสู่ความสามารถนำไปใช้ในการพึ่งตัวเองในชีวิตประจำวันและสามห่วงสองเงื่อนไขเป็นการคิดการตัดสินใจของเราเอง

 13. dream Says:

  :sad:

 14. nupear Says:

  ถ้ามีความคิดที่ดีก็เอามาให้กันหน่อยนะค่ะเพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นที่ดีทำให้งานดำเนินโดยมีอุปสรรคน้อย ยกนิ้วให้เลยค่ะ ;-)

 15. กัน 02102 Says:

  เกษตรทฤษฎีใหม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และสอนให้เราพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มีการกำหนดการจัดการแบ่งพื้นที่ คือ สร้างบ้าน 10% ทำนา 30% ขุดสระ 30% พืชสวนครัว 30%
  และพืชสวนครัวถ้าเรากินไม่หมดมันก็ตกเน่าเสียและก็เอาไปให้สัตว์กินถ้าเหลือก็เอาไปขายได้เงินเข้าบ้านเพราะไม่ได้เสียเงินซื้อปุ๋ยเพราะปู๋ยก็เอามาจากมูลสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ ถ้ามีเพื่อนบ้านก็แบ่งให้เพื่อนบ้านกินคือการพึ่งพาอาศัยกันมีอะไรก็แบ่งปันกัน

 16. ice02107 Says:

  ถ้าบ้านของฉันมีพื้นที่มากๆฉันคิดว่าฉันจะจัดพื้นที่ของที่ดินที่ฉันมีให้เกิดประโยชน์ดังนี้ เช่นพื้นที่ 10%ใช้ในการสร้างที่ปลูกอาศัย อีก30%ใช้ในการทำการเพราะปลูกเพื่อนำไปขาย อีก 30%ใช้ในการทำนาเพราะปลูก อีก 30%ใชในการทำสระน้ำเลี้ยงปลา และอีก20%ใช้ในการเลี้ยงสัตว์เพราะเราสามารถนำมูลสัตว์ไปใช้เป็นปุ๋ยแก่พืชของเราได้
  แล้วเราก็จะได้ประโยชน์คูณ2 :grin:

 17. noopeek02147 Says:

  บทความนี้ หนูขอคิดในด้านของหมวกสีขาว แนวคิดของเกษตรทฤษฎีใหม่เช่น การแบ่งที่ดินทำกินเราชาวไทยควรน้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และนำมาผสมผสานกับเศรษฐกิจพอเพียง จะทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องความผันแปรทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากปัจจัยต่างๆ คนในสังคมไทยเราก็จะรู้จักพึ่งพาตนเองมากขึ้น ขยัน อดทน และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน และควรรู้จักการใช้หลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มีความรู้คู่คุณธรรม จะมีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และเราก็จะมีแบบแผนในการดำรงชีวิตที่ดี และจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานเราต่อไป :razz: :lol: :oops:

 18. phung02153 Says:

  เกษตรทฤษฏีใหม่สอนให้ในการนำหลักปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เกษตรทฤษฎีใหม่ได้ยึดหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญ เกษตรทฤษฎีใหม่แบ่งเป็น4ส่วนคือ1ขุดสระกักเก็บนำ2ปลูกข้าว3ปลูกไม้ยืนต้น4สร้างสิ่งปลูกสร้าง

 19. วัฒนชัย02083 Says:

  :roll: การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็น ทฤษฎีแห่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่
  พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแก่ประชาชน
  เพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตร :idea:
  โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน
  ส่วนที่1 ขุดสระเก็บน้ำ 30%
  ส่วนที่2 ปลูกข้าว 30%
  ส่วนที่3 ปลูกผัก ปลูกผลไม้ 30%
  ส่วนที่4 สร้างบ้าน 30%
  :lol:

 20. 02137 เฟิร์น Says:

  เกษตรทฤษฏีใหม่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้หลายอย่างแต่เราต้องพึ่งธรรมชาติไม่มากก็น้อยอย่างเช่นขุดสระหรือขุดบ่อไว้พอฤดูฝนน้ำมันก็จะขังว้ในบ่อ

 21. 02137 เฟิร์น Says:

  :razz: เกษตรทฤษฏีใหม่สามรถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้หลายอย่างแต่มันต้องพึ่งธรรมชาติก้คือน้ำ หรือฝนนั้นเอง บางคนอาจจะปลูกผักไว้ใกล้แม่น้ำหรือขุดบ่อน้ำไว้ใกล้ๆเพื่อที่จะตักน้ำมารดผักได้ง่ายแต่ถ้าขุดบ่อน้ำต้องรอฤดูฝนเพราะว่าเวลาฝนตกน้ำมันจะขังอยู่ในบ่อที่เราขุดไว้ ถึงได้บอกว่าเราต้องพึ่งธรรมชาติไม่มากก็น้อยค่ะ

 22. may02163 Says:

  ถ้าฉันจะทำการเกษตร ฉันจะแบ่งพื้นที่ให้พอประมาณ และแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1)กักเก็บน้ำ 30%ของพื้นที่ 2)ปลูกข้าว 30% ของพื้นที่ 3) ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น 4) สร้างที่อยู่อาศัย 10% และเกษตรทฤษฎีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียง จะทำความเจริญให้แก่ประเทศชาติได้

 23. 02131 por Says:

  อ่านแล้วทำให้เข้าว่าเกษตรทฏีใหม่เป็นแนวทางที่เกษตรกรชาวไทย น่าจะนำมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ในการทำการเกษตรซึ่งถ้าหาว่าเรานำหลักปรัชเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ :oops:
  ความพอเพียง เป็นอีกส่วนที่น่าจะนำมาใช้ในการดำรงชีวิต แต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ทำตามทฤษฏีใหม่ เพราะสมัยนี้มีเทคโนโลยีสอดแทรเข้ามามาก

 24. eye Says:

  เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าหากเรานำมาใช้จะเกิดประโยชน์มากมาย ถ้าฉันมีเนื้อที่จำนวนหนึ่งจะแบ่งพื้นที่ในการใช้ดังนี้ ส่วนที่ 1 ขุดสระ 2 สระ พื้นที่จำนวน3.6ไร่ ส่วนที่ 2 ปลูกข้าว 3.6ไร่ ส่วนที่ 3 ปลูกพืช 3.6ไร่ ส่วนที่ 4 สร้างโรงเรือน 1.2ไร่

 25. มัช02064 Says:

  ยายของผมขุดแปลงเอาไว้12แปลงปลูกผักบุ้ง3แปลงครับแล้วก็ปลูกกุ้ยช่าย1แปลง ปลูกพริก2แปลง ปลูกแตงโม1แปลง แล้วก็อะไรก็ไม่รู้ผมลืมไปแล้วบ้านยายผมขุดปลาไว้2บ่อ ทำคอกหมู3คอก แล้วก็สร้างบ้านหลังเล็กๆเอาไว้ทำจากบล็อกดินอยู่แล้วเย็นดีมีนาอยู่ใกล้ๆบ้านยายผมบางวันผมไปเยี่ยมหายายแล้วยายผมก็จะไม่ค่อยไปซื้อของที่ตลาดเลยแถมชอบทำกับข้าวที่ได้จากผักแถวๆนั้นที่ยายปลูกไว้แล้วเอามาให้ผมกินอร่อยมากๆเลยครับ

 26. 02077 แท่ง Says:

  อ่านแล้วได้รู้ว่าการแบ่งที่ดินแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
  แบ่งออกเป็นกี่ประเภท 4 ประเภทได้แก่
  1 เลี้ยงปลา 2 ปลูกข้าว
  3 ทำสวน 4 สร้างบ้าน

 27. Jiranan02110 Says:

  30อันแรกฉันจะสร้างบ่น้ำ 30อันที่สองจะสร้างเป็นแปลงนา 30ที่สามจะสร้างเป็นแปลง ผัก ผลไม้ต่า
  ง จะได้ไม่ต้องซื้อ อีก10ฉันจะสร้างที่อยู่อาศัย

 28. ข้าวฟ่าง Says:

  เราสามารถนำเศรษฐกิจพอเพียง มาดำรงชีวิตได้ดี แล้วนำมาผสมผสานกันมาเป็นเกษตรฤษฎีใหม่ขึ้นมา จะทำเนินชีวิตด้วยดีก็คือ การไม่เบียดเบียน สามัคคีกัน ถึงจะดำรงชีงวิตอยูได้อย่างด้วยดี เราต้องนำแบบ 3ห่วง 2เงื่อนไข
  มาควบคู่กัน จะต้องมีความรู้ ภูมิคุ้มกัน และ สติปัญญา ถึงจะนำมาดำรงชีวติในเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่างดีเยี่ยม หรือร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้อีก

 29. 02148พิมพ์ Says:

  เกษตรทฤษฎีใหม่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นั้นก็คือ 1)กักเก็บน้ำ 30%ของพื้นที่ 2)ปลูกข้าว 30% ของพื้นที่ 3) ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น 4) สร้างที่อยู่อาศัย 10% และเราควรจะดำเนินตามแนวทางของพระราชดำริ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  ทำให้เราเป็นคนที่รู้จักพอเพียงเเละไม่เบียดเบียนใคร

 30. nam02114 Says:

  เราสามารสนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
  นำมาทำเป็นพืชผักสวนครัว นำมาทำเป็นสินค้าขายได้ด้วย :razz:

 31. 02160 Says:

  หนูคิดว่าเราควรทำตามเเนวเศรษฐกิจพอเพียงเพราะจะทำให้ชีวิตของเราอยู่ได้เเละมีอนาคตที่ดีเเละถ้าเราทำตามเเนวนี้เราก็ไม่ต้องซื้อผักกินเพราะเราปลูกเองตามเเนวเศรษฐกิจพอเพียงเเละถ้าเราทำเเบบนี้ชีวิติของเราก็จะมีความสุขเเละถ้าเราโตขึ้นมีลูกหลานลูกหลานก็จะทำตามเราเเละถ้าทำไม่ถูกเราก็สามารถให้วิชาความรู้ประสบการณ์ที่เรามีให้ได้เพียงเท่านี้เราเเละคนในครอบครัวก็มีความสุขได้

 32. 02177อีฟ Says:

  เราสามารถนำหลักการเกษตรทฤษฏีใหม่
  มาใช้ในชีวิตประจำวันและนำเศรษฐกิจพอเพียง
  มาประยุกต์ใช้ควบคู่กับเกษตรทฤษฏีใหม่
  จะทำให้เกิดผลดีเช่น
  มีเงินเก็บ มีรายได้เพิ่มเนื่องจาก
  เราหันมาปลูกสวนทำให้มีตังเยอะๆ

 33. การ์ตูน2168 Says:

  การเกษตรทฤษฎีใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสถียรภาพของการผลิต เสถียรภาพด้านอาหารประจำวัน ความมั่นคงของรายได้ ความมั่นคงของชีวิต และความมั่นคงของชุมชนชนบท เป็นเศรษฐกิจพึ่งตนเองมากขึ้น มีการจัดสรรพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ให้แบ่งพื้นที่ ออกเป็น ๔ ส่วน ตามอัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ซึ่งหมายถึง พื้นที่ส่วนที่หนึ่งประมาณ ๓๐% ให้ขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อใช้เก็บกักน้ำฝนในฤดูฝนและ ใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำต่าง ๆ (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ำ เช่น ผักบุ้ง ผักกะเฉด ฯ ได้ด้วย) พื้นที่ส่วนที่สองประมาณ ๓๐% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันในครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้ พื้นที่ส่วนที่สามประมาณ ๓๐% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน หากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่าย และพื้นที่ส่วนที่สี่ประมาณ ๑๐% ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนอื่น ๆ (ถนน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุ๋ยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัวหลังบ้าน เป็นต้น)เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ลงมือปฏิบัติตามขั้นที่หนึ่งในที่ดินของตนเป็นระยะเวลาพอสมควรจนได้ผลแล้ว เกษตรกรก็จะพัฒนาตนเองจากขั้น “พออยู่พอกิน” ไปสู่ขั้น “พอมีอันจะกิน” เพื่อให้มีผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น :twisted:

 34. การ์ตูน2168 Says:

  ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินของเกษตรกร เป็นปัญหาสำคัญยิ่งในปัจจุบัน และการประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยเฉพาะในเขตที่ใช้น้ำฝนทำนาเป็นหลัก เกษตรกรจะมีความเสี่ยงสูง เป็นเหตุให้ผลผลิตข้าวอยู่ในระดับต่ำ ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ด้วยพระอัจฉริยะในการแก้ปัญหา จึงได้พระราชทาน “ทฤษฎีใหม่” ให้ดำเนินการในพื้นที่ทำกินที่มีขนาดเล็ก ประมาณ ๑๕ ไร่ ด้วยวิธีการจัดการทรัพยากรระดับไร่นาอย่างเหมาะสม ด้วยการจัดสรรการใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยให้มีการจัดสร้างแหล่งน้ำในที่ดินสำหรับการทำการเกษตรแบบผสมผสานอย่างได้ผล เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ให้มีรายได้ใว้ใช้จ่ายและมีอาหารใว้บริโภคตลอดปี (กรมวิชาการ, ๒๕๓๙: ๗๗) ซึ่งได้ดำเนินการอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพื่อการผลิตทางเกษตรกรรมที่ยั่งยืนสำหรับเกษตรกรชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำรัสว่า “?ถึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ สองอย่างนี้จะทำความเจริญแก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน?” :twisted:

 35. ponpilin02144 Says:

  :razz: เกษตรทฏีใหม่ เป็นแนวทางที่เกษตรกรชาวไทย
  ควรจะนำมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตในการเกษตร ซึ่งถ้าหากว่าเรานำหลักปรัชญาเศรษรฐกิจพอเพียงกับทฤฏีใหม่ตามแนวทางพระราชดำริ มาผสมผสานกันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆๆ :roll:

 36. 02071 ?*-ford*-? Says:

  เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางที่เกษตรกรชาวไทยควรจะนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ถ้าหาว่าเรานำหลักปรัชเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่มาปฏิบัติจะทำให้เรามีความสุข เเละ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือแบบพื้นฐาน กับ แบบก้าวหน้า :razz: :lol: ???

 37. วิ02164 Says:

  เกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปัจจุบันมีเกษตกรชาวไทยนำไปปฏิบัติตามมากมายนั้นเป็นแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ผสมผสานกันกับเกษตรทฤษฎีใหม่ทำให้ปัจจุบันมีเกษตรกรนำไปใช้ดำเนินชีวิตเกษตรทฤษฎีใหม่ยังมีความกว้างขวางมากกว่าแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบเก่าและควรนำไปใช้เพราะสามารถแบ่งสัดส่วนพื้นที่ทำกินของตนเองได้อีกด้วย

 38. ไผ่02068 Says:

  ;-) เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางที่เกษตรกรชาวไทยควรจะนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ในการทำการเกษตรซึ่งถ้าหาว่าเรานำหลักปรัชเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มาผสมผสานกันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆๆ
  ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้นำหลักเกษตรทฤษฏีใหม่มาช่วยในชีวิตประจำวันของเราเราฏ็คงไม่มีอะไรกินหรือทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากนั่งเฉยๆๆๆหรือนอนซึ้งนั้นทำให้คนเราไม่ทำอะไรและเราก็จะไม่รู้ว่าคำว่าพอเพียงเป็นยังไงนอกจากนี้เราสามารถนำเรื่องเกษตรทฤษฏีใหม่นี้ไปบอกกับคนที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเราก็จะสอนเขาหรืออธิบายให้เขาเข้าใจเพื่อที่เขาจะได้ไปบอกคนอื่นๆๆต่อไปเพื่อที่จะสืบทอดลูกหลานเราต่อๆๆๆไป

 39. 02065 mon Says:

  ได้รู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ได้เอามาใช้ในชีวิต ประจำวันได้ด้วยครับ

 40. dararat sangsrijan Says:

  อ่านแล้วให้ประโยชน์หลายอย่างเช่นสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถนำมาใช้ในการเรียนบางวิชาได้เช่น เกษรตกร เป็นต้น

 41. กุลธิดา ยศกล้า02104 Says:

  การที่นำเอาเกษตรทฤษฏีใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวันป็นสิ่งที่ดี เพราะเกษตรทฤษฏีนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และการจัดทำโครงการและการวางแผนพัมนาเศรษฐกิจในระยะแรกพ.ศ.2504-2506ส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อม โดยเราจะต้องนำเอา3 ห่วง 2 เงื่อนไขมาใช้ควบคู่ไปด้วย ซึ่งมีความรู้ คุณธรรม เป็นเงื่อนไขในการคิด :twisted: :x

 42. kasun siu Says:

  :idea: เกษตรทฤษฏีใหม่สามารถนำมามาใช้ในชีวิตประจำวันได้และยังสามารถนำหลักปรัชเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติก็จะทำให้เรามีความสุขและเศรษฐกิจพอเพียง มีอยู่ 2แบบ คือ แบบพื้นฐาน และ แบบก่าวหน้า เกษตรทฤษฏีใหม่นี้เป็นสิ่งที่ดีกันตัวเรามากๆ และประชาชนทั่วประเทศอีกด้วย :mrgreen:

 43. นารีรัตน์ รินเทพ 02133 Says:

  ถ้าเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีมาผสมผสานกันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเพราะเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการนำไปสู่การพึ่งตนเองในระดับต่างๆ

 44. แตงไทย2100 Says:

  วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติได้แก่การยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น
  ถ้าใแนวทางการเกษตรให้เราทำเกษตรแบบผสมผสานแบบปัจจุบันที่มีเกษตรทฤษฏีใหม่ในปัจจุบัน

 45. 02172 Says:

  เราสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และนำไปเผยแผ่ให้คนอื่นได้และเรายังแก้ปัญหาได้ด้วย

 46. 2056 Says:

  เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าหากเรานำมาใช้จะเกิดประโยชน์มากมาย มีเนื้อที่จำนวนหนึ่งจะแบ่งพื้นที่ในการใช้ดังนี้ ส่วนที่ 1 ขุดสระ 2 สระ พื้นที่จำนวน3.6ไร่ ส่วนที่ 2 ปลูกข้าว 3.6ไร่ ส่วนที่ 3 ปลูกพืช 3.6ไร่ ส่วนที่ 4 สร้างโรงเรือน 1.2ไร่

 47. ปริยาภรณ์ Says:

  การที่เรานำเศษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นการกระทำที่ดีและจะต้องนำ3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงมาใช้ด้วยแล้วเราจะมีความสุข

 48. 02024 Says:

  และนำไปเผยแผ่ไปทั่วประเทศได้ :cry:

 49. 02148พิมพ์ Says:

  เกษตรทฤษฎีใหม่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นั้นก็คือ 1)กักเก็บน้ำ 30%ของพื้นที่ 2)ปลูกข้าว 30% ของพื้นที่ 3) ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น 4) สร้างที่อยู่อาศัย 10% และเราควรจะดำเนินตามแนวทางของพระราชดำริ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  ทำให้เราเป็นคนที่รู้จักพอเพียงเเละไเดินทางสายกลางไม่เบียดเบียนใคร :razz:

 50. 02172 Says:

  เราต้องทำตามแนวแนวพระราชดำริการที่เราทำตามแนวพระราชดำริทำให้เด้ประโยชหลายอย่างและเรานำไปเผยแผ่ให้ทุกคนได้สบายขึ้นบ้าง

 51. ปั้ม ม1/คณิต 02084 Says:

  การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือการทำเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแบบผสมผสานนี้จะดีกว่าการทำเกษรแบบเชิงเดียวเพราะเกษตรเชิงเดียวแบ่งพื่นที่บ้าน10เปอร์เซ็นที่ปลูกพืชผัก90เปอร์เซ็นแต่เกษตรแบบผสมผสานนั้นแบ่งพื้นที่ได้โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน
  ส่วนที่1 ขุดสระเก็บน้ำ 30%
  ส่วนที่2 ปลูกข้าว 30%
  ส่วนที่3 ปลูกผัก ปลูกผลไม้ 30%
  ส่วนที่4 สร้างบ้าน 30%

 52. ploy02126 Says:

  อ่านแล้วได้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ สามสรถนำมาใช้ในการเรียนได้บางวิชาเช่น วิชาเกษตรเป็นต้น

 53. จันทร์จิรา02108 Says:

  เราสามารถนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะคนไทยส่วนใหญ่ใช้กันมานานชั่วอายุคนแล้ว และก็ใช้ได้ผลด้วย
  ถ้านำมาใช้จะแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆอยู่4ส่วนเช่น 1.ขุดสระนำเลี้ยงปลาซะ30%
  2.ปลูกข้าวไว้กินและจำหนวย 30%
  3.ปลูกพืชสวนครัว 30%
  4.สร้างบ้าน 30%

 54. 02030 Says:

  เกษตรทฤษฏีใหม่สามารถนำมาทำได้ทุกคนเพราะไช้3ห่วง2เงื่อนไขและเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

 55. nam02114 Says:

  การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นทฤษฎีแห่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารงานในการทำการเกษตรที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตร โดยการแบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งขุดสระกักเก็บน้ำ จำนวน 30% ของพื้นที่ ส่วนที่สอง ปลูกข้าว จำนวน 30% ของพื้นที่ ส่วนที่สาม ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นและส่วนที่สี่ เป็นพื้นที่ที่ใช้สร้างสิ่งปลูกสร้างเช่น ที่อยู่อาศัย โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ฉาง จำนวน 10% ของพื้นที่ จำนวนสัดส่วนของพื้นที่นี้ทั้งหมดสามารถปรับเพิ่มหรือลด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แต่ละแห่ง เช่นครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกจำนวน 4 คน พื้นที่มีแหล่งน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี แต่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำก็ควรปรับลดพื้นที่ขุดสระ และเพิ่มพื้นที่นาข้าวเพื่อให้มีข้าวบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี
  ขาว

 56. โอห์ม 02038 Says:

  ผมคิดว่าเกษตรทฤษฎีเป็นหลักการกระทำที่ดีซึ่งได้จัดถึงแนวเกษตรที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและคนทั่วไปซึ่งถ้าคิดในแนวหมวก6ใบนั้นก็ย่อมใช้หมวกใบที่5 สีเขียวโดยใช้จินตนาการจึงก่อให้เกิดทฤษฎีซึ่งก็ตรงตามหลักของไอสไตล์ที่ว่า จินตนาการสำคัญกว่าความรู้

 57. dao 2127 Says:

  ถ้าเกษตกรทั่วทั้งประเทศไทยใช้เกษตรแบบนี้
  เราก็จะสามารถมีงานทำไปเรื่อยๆ
  เพราะ..ถ้าเป็นการปลุกพืชเชิงเดี่ยว
  ถ้าวันหนึ่งผลผลิตที่เราปลูกล้นตลาดก็จะเป็นปัญหา
  เต่..ถ้าเราปลูกพืชผสมผสานอย่างในบทความ
  เราก็จะสามารถทำรายได้ และไม่ต้องคิดมากเมื่อผลผลิดล้นตลาด แต่เราก็สามารถขายอย่างอื่นได้

 58. jajar02124 Says:

  ดิฉันอยากให้คนไทยหันมาทำเกษตรแบบทฤฎีใหม่มากๆดีกว่าไปทำงานแบบอุตสาหกรรมและหมั่นคิดแบบ3ห่วง2เงื่อนไขคนไทยก็จะมีความสุขสภาพเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นดีกว่าไปปล่อยอากาศที่ไม่ดีไปสู่ชั้นบรรยากาศทำให้โลกร้อนอีกด้วย

 59. 02079ปาย Says:

  ผมอยากให้คนไทยหันมาทำเกษตรทฤฎีใหม่ดีกว่า

  ไปทำงานอุตสาหกรรมหรือตัดไม้ทำลายป่าให้หัน

  มาช่วยกันทำเกษตรทฤฎีใหม่ดีกว่า

 60. ว่าน 02176 Says:

  ความที่ประชากรยังไม่มีความพัฒนาทางด้านการศึกษา แล้วการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันโดยที่ชาวบ้านหลายคนยังด้อยการศึกษา แล้วชาวบ้านบางคนที่ไม่รู้หนังสือจะสามารถเปลี่ยนการได้อย่างไร เพราะฉะนั้นจะต้องให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ก่อนถึงจะพัฒนาหมู่บ้านได้และเข้าใจ

 61. มายด์02134 Says:

  ถ้าคนในประเทศไทยทุกคนทำแบบนี้ได้ก็จะทำให้ประชากรณ์มีงานทำเศรษฐกิจจะดีขึ้นและช่วยในเรื่องการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขเนื่องจากการใช้ชีวิตเรียบๆไม่ฟุ่มเฟือยคือใช้ชีวิตแบบพอเพียงและแพยงพอค่ะ :o :?: :sad: :roll: :shock: :smile:

 62. ศุภกฤต 2087 Says:

  เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีทำให้ชาวนาชาวสวน หรือบุคคลทั่วไปทำให้รู้จักการประยุกต์กับการทำไร่ในปัจจุบันเพราะเราสามารถนำไปใช้กับเศรษฐกิจพอเพียง คือ 3 ห่วง 2 เงือนไข
  และสามารถใช้หมวก 6 ใบในการคิดได้ด้วย

 63. may02159 Says:

  เราสามารถใช้เกษตรทฤษฎีใหม่นี้

  เราสามารถประกอบอาชีพได้

  ในการเกษตร โดยใช้

  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  คือ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

  หรือ การทำเกษตรผสมผสาน

  คือ 30% สระน้ำ

  30% ที่นา

  30% ปลูกพืชผักสวนครัว

  10% ที่อยู่อาศัย(บ้าน)

  ถ้าเราไม่ทำเกษตรผสมผสาน แล้วเราไปทำ

  เกษตรแบบเชิงเดียว อาจจะทำให้

  พืชผักสวนครัวที่เราปลูกล้นตลาด

  จึงทำให้ขาดรายได้มาก

  ถ้าเราทำเกษตรผสมผสาน

  เราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น

  เพราะ พืชที่เราปลูกมีหลายอย่าง

  เช่น ผัก และ ผลไม้

  ถ้าเราขาดรายได้จากผัก

  เราก็อาจจะได้จากผลไม้

 64. orm02074 Says:

  ผมคิดว่าเพลงนี้เหมาะสมกับช่วยนั้นเพราะช่วยนั้นไม่คอยมีการศึกษามากเท่ากับสมัยนี้ขนาดว่าผู้ใหญ่ยังคิดว่าสุกรเป็นสุนัขเลยครับ

 65. milk02146 Says:

  เกษตรทฤษฎีใหม่
  เกษตรกรควรนำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานมาให้ มาผสมผสานประยุกใช้กับ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
  เพื่อให้ปรับเข้าใช้ให้ได้กับสังคมในปัจจุบัน

 66. น็อต 2060 Says:

  การที่เราทำเกาตรทิษฎีใหม่ทำไห้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตเเบบไม่ยุ่งยากเเละมีความสุขกับการทำเกษตรเเนวนี้ ถ้าเราใช้เกษตรทิษฎีใหม่เราก็จะมีรายได้พอกินพอใช้บางครั้งเราอาจขยาเกษตรของเราทำไห้มีรายได้มากขึ้นทั้งที่เราไม่ต้องใช้ชีวิตยุ่งยากเหมือนคนในเมืองกลับมาใช้ชีวิตเเบบอยู่เเบบสบายถ้าผมโตไปผมอาจจะนำเกษตรทิษฎีใหม่ในการใช้ทำเกษตร ซึ่งตอนนี้ผมซึ่งปฏิบัติการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพเราสามมารถมีจุลินทรีย์ที่ยอยสลายซากต่างๆซึ่งเป็นปุ๋ยได้โดยที่ที่เราไม่ต่องใช้ปุ๋ยเคมีทำไห้ผู้บริโภคไม่เป็นอันตรายทำไห้เรามีคุณธรรมในตนเอง

 67. Ning Says:

  เกษตรทฤษฎีใหม่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  คือ อ่างเก็บน้ำ 30% ปลูก 30% ปลูกพืชผลไม้ 30% ปลุกบ้าน 10%

  จึงทำให้มีความพอเพียง พอประมาณเดินในสายกลาง สามารถนำไปใช้ใน 3ห่วง 2 เงื่อนไข
  :grin: :razz:

 68. เต็งหนึ่ง02057 Says:

  ผม อยาก ให้ คนไทยมาทำเกษตร แบบทฤฎีใหม่

  มากๆมันก็ยังดีกว่าไปทำงานโรงงาน

 69. ว่าน 02176 Says:

  :arrow: เราคิดว่าเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการสร้างรายได้แบบง่ายๆใช้ทรัพยากร เงิน และที่ดินที่มี่อยู่ อย่างประหยัด แถมยังไม่เปลืองทรัพยากรโลกกลับเป็นการเพิ่มทรัพยากรโลกอีกต่างหาก แค่นี้ รายได้ก็หมุนเข้าประเทศได้อย่างง่ายๆๆแล้ว โดยที่ไม่ต้องทำลายทรัพยากร เช่น
  ตัดไม้ทำลายป่า เพื่อไปทำฟอนิเจอร์เปลื่อง
  ทรัพยากรเสียเปล่า :lol: :mrgreen:

 70. กุลธิดา ยศกล้า02104 Says:

  :grin: ;-) ฉันได้รู้มาว่าปัจจุบันเกิดปํญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมอยู่หลายอย่าง ซึ่งฉันคิดว่าปํญหานีเกิดจากการที่ไม้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสัเกตง่ายๆเลย คือ มลพิษทางอากาศ จะเห็นได้ว่ามีเชื้อเพลิงหลายชนิดที่ไม่จำเป็นและห้ามใช้ และเชื้อเพลิงที่ทำให้เรารำคาญ ก็จะยกตัวอย่างได้ เช่น เชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซ ซึ่งเราควรช่วยกันดูและตรวจสอบ และข้อสำคัญคือควรตรวจดูเครื่องยนต์ตามที่กำหนด และอย่าเทนำมันหล่อลื่นลงในเครื่องยนต์ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์ :?: :!: :?:

 71. พงศกร หงษ์คำ02071 Says:

  ;-) หมวกสีดำ ที่เกี่ยวกับงานที่จัดขึ้นคือ
  งานเเตงโม ต.ห้วยเเก้ว คือ การที่เรานำเเตงโม
  มาเล่นเกมนั้นจะเป็นการสิ้นเปลือกเเตงโมเเทนที่จะนำเเตงโมไปทำอย่างอื่นที่ทำลงไปเเล้วเกิด
  ประโยชน์ เช่น นำไปเเปรรูปที่ทำจากเเตงโม
  เป็นต้น ครับ ????1??????:idea: :razz: :oops:

 72. ขิม2106 Says:

  เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นสิ่งที่ดีแต่ ผู้ที่จะทำเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ได้จะต้องมีทุนอยู่เล็กน้อยและมีพื้นที่เป็นของตัวเอง เพราะ ในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตัวเองต้องไปเช่าเขามาและยังติดหนี้

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.