Feb 12

ถาม?? บางครั้งความจำของคนเราก็เชื่อถือไม่ได้? วันที่? 6? มีนาคม? เมื่อ? 4? ปีที่แล้วทุกๆคนล้วนทำเรื่องที่สำคัญมากเป็นพิเศษเรื่องหนึ่ง? คุณจำได้ใหมว่าเรื่องอะไร