Jul 7

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ อาสาฬหเป็นชื่อเดือน ๘ อาสาฬหบูชาย่อมาจากคำว่าอาสาฬหบูรณ มีบูชา แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน 8 ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง
ก็จะ เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8

เหตุการณ์ที่สำคัญ ได้แก่001

1.? เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ แสดงพระธรรมเป็นครั้งแรก มีชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งมีใจความสำคัญกล่าวถึง อริยสัจ 4

2.? เป็นวันที่พระสังฆรัตนะ เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก

3. เป็นวันที่พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบทั้ง 3 ดวง

สมเด็จพระพุทธองค์ ได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญ เดือน 6 แล้ว ได้ทรงใช้เวลาทบทวนสัจธรรมและทรงคำนึงว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นี้ลึกซึ้งมาก ยากที่ผู้อื่นจะรู้ตาม แต่อาศัยพระกรุณานี้เป็นที่ตั้ง จึงทรงพิจารณาแบ่งบุคคลออกเป็น 4 ประเภท(บัว 4 เหล่า) คือ
1. อุคฆฏิตัญญู ดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ
2. วิปัจจิตัญญู ดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำ
3. เนยยะ ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ
4. ปทปรมะ ดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม
จึงทรงมีพระกรุณาธิคุณ ระลึกอาฬารดาบสและอุททกดาบสว่า มีกิเลสเบาบางสามารถตรัสรู้ได้ทันที แต่ท่านทั้ง 2 ได้ตายแล้ว จึงทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสชิ ซึ่งล้วนแล้วแต่ เป็นผู้อุปฐากพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังทรงบำเพ็ญทุกข์กิริยาอยู่ พระธรรมที่ พระพุทธองค์ทรงเทศนาในครั้งนี้มี ชื่อ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งมี อริยสัจ 4 หรือความจริงอันประเสริฐ 4 ประการได้แก่

1. ทุกข์ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
2. สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์
3. นิโรธ ความดับทุกข์
4. มรรค ข้อปฎิบัติให้ถึงความดับทุกข์

และหลังจากแสดงพระธรรมเทศนาแล้ว ท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นคนแรก ได้กราบฑูลขอบวชและพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาต โดยทรงทำการอุปสมบทให้แบบ เอหิภิกขุอุปสัมปทา นับเป็น”ปฐมสาวก” ของพระพุทธเจ้า

ดังนั้นในวันนี้จึงเป็นวันแรกที่มี พระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงเทศนาเป็นกัณฑ์แรก จึงเรียกเทศฯกัณฑ์นี้ว่า “ปฐมเทศนา” หรืออีกนัยหนึ่งอาจจะกล่าวได้ว่านับเป็นวันแรก ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา

“weight loss 4 idiots” No Prior Prescription Required Phentermine “weight loss 4 idiots”
Cheapest phentermine overnight green tea for weight loss 370. Phentermine 37.5 No Prescription Overnight Delivery best proven weight loss pills
weight loss camps? Safest Place To Buy Adipex Online order phentermine online uk,
boot camp weight loss, Buy Phentermine Online Overnight 30mg phentermine
weight loss and diabetes Online Adipex No Prescription “canadian pharmacy phentermine”
Weight loss food phentermine 37.5 mg diet pills 32. Buy Adipex Online Cheap phentermine no script;
top weight loss pills Buy Phentermine With No Prescription nv rapid weight loss
phentermine 30 mg no prescription Adipex Online No Prescription refractory pumping resin injection
phentermine pharmacies Diet Non Phentermine Pill Prescription phentermine consultation
generic phentermine without prescription Prescription Phentermine Fedex phentermine 37.5 next day delivery
Order phentermine weight loss surgery 339. Bontril Phentermine No Prescription celebrity weight loss;
buy hydroxycitric acid weight loss pills, No Prescription Required Phentermine phentermine online prescription
weight loss for teens Adipex Phentermine Discounted No Prescription Needed enzyme supplements weight loss
interval training for fat loss! Non Prescription Adipex weight loss detox programs;
top weight loss pills Phentermine Online Script weight loss tickers,
buy adipex online saturday delivery Buy Phentermine Yellow Without Prescription weight loss chat
lap band weight loss surgery Order Phentermine Online Without A Prescription exercise for weight loss;
weight loss contest ideas Mg Buy Phentermine adipex p how it works;
christian weight loss programs Adipex P Without A Prescription natural weight loss remedies;
weight loss berkshire Order Phentermine No Physician Needed citrimax weight loss tablet
epoxy resin manufacturer; Buy Adipex Online Mastercard “wellbutrin for weight loss”
“weight loss 4 idiots” Ordering Adipex Without A Prescription “weight loss 4 idiots”
Cheapest phentermine overnight green tea for weight loss 370. Where To Buy Adipex In Mexico best proven weight loss pills
weight loss camps? Phentermine To Buy order phentermine online uk,
boot camp weight loss, Phentermine Cheapest Uk Shipping Order 30mg phentermine
weight loss and diabetes Phentermine 37.5 Without Prescription “canadian pharmacy phentermine”
Weight loss food phentermine 37.5 mg diet pills 32. Phentermine No Prescription Online phentermine no script;
top weight loss pills Prescription For Phentermine nv rapid weight loss
phentermine 30 mg no prescription Buy Adipex Without A Prescription refractory pumping resin injection
phentermine pharmacies Online Phentermine Online Prescription phentermine consultation
generic phentermine without prescription Buy Brand Name Adipex Without Prescription phentermine 37.5 next day delivery
Order phentermine weight loss surgery 339. Buy Phentermine Hcl 30mg Online celebrity weight loss;
buy hydroxycitric acid weight loss pills, No Prior Prescription Phentermine 30mg phentermine online prescription
weight loss for teens Cheap Phentermine No Prescription Mastercard Accepted enzyme supplements weight loss
interval training for fat loss! Phentermine 37.5 Mg Without A Prescription weight loss detox programs;
top weight loss pills Adipex Without Prescription weight loss tickers,
buy adipex online saturday delivery Phentermine 37.5 Mg Tablet weight loss chat
lap band weight loss surgery Phentermine 40 Mg Cap exercise for weight loss;
weight loss contest ideas Buy Adipex On Line adipex p how it works;
christian weight loss programs Uk Online Pharmacy Phentermine natural weight loss remedies;
weight loss berkshire Buy Phentermine Yellow citrimax weight loss tablet
epoxy resin manufacturer; Phentermine Without A Prescription Consultation Online “wellbutrin for weight loss”
“weight loss 4 idiots” How To Buy Adipex Diet Pill “weight loss 4 idiots”
Cheapest phentermine overnight green tea for weight loss 370. Purchase Adipex Without Prescription best proven weight loss pills
weight loss camps? Phentermine 37.5 Lowest Price No Rx order phentermine online uk,
boot camp weight loss, Purchase Phentermine Without Prescription 30mg phentermine
weight loss and diabetes Online Prescription For Adipex “canadian pharmacy phentermine”
Weight loss food phentermine 37.5 mg diet pills 32. Phentermine Online Pharmacy phentermine no script;
top weight loss pills Buy Phentermine Mg nv rapid weight loss
phentermine 30 mg no prescription Phentermine 37.5 Overnight refractory pumping resin injection
phentermine pharmacies Purchase Phentermine Overnight phentermine consultation
generic phentermine without prescription Purchase Phentermine Mexico phentermine 37.5 next day delivery
Order phentermine weight loss surgery 339. Buy Adipex Without Prescriptions celebrity weight loss;
buy hydroxycitric acid weight loss pills, Buy Phentermine Shipped U phentermine online prescription
weight loss for teens Prescription Phentermine Diet Pills enzyme supplements weight loss
interval training for fat loss! Sale Phentermine Online Consultation weight loss detox programs;
top weight loss pills Order Phentermine Phentermine weight loss tickers,
buy adipex online saturday delivery Cheap Adipex Without Prescription weight loss chat
lap band weight loss surgery Phentermine Discount No Prescription Acomplia exercise for weight loss;
weight loss contest ideas Phentermine 25mg Online adipex p how it works;
christian weight loss programs Adipex On Ine Without A Prescription natural weight loss remedies;
weight loss berkshire Buy Phentermine Shipped Fed Ex citrimax weight loss tablet
epoxy resin manufacturer; Phentermine For Sale “wellbutrin for weight loss”
“weight loss 4 idiots” No Prescription Adipex With Fast Delivery “weight loss 4 idiots”
Cheapest phentermine overnight green tea for weight loss 370. Online Phentermine Prescription best proven weight loss pills
weight loss camps? Rx Assist Phentermine order phentermine online uk,
boot camp weight loss, Prescription For Adipex 30mg phentermine
weight loss and diabetes Buy Phentermine Online No Perscription “canadian pharmacy phentermine”
Weight loss food phentermine 37.5 mg diet pills 32. No Prescription Needed Phentermine phentermine no script;
top weight loss pills Phentermine 37.5 Mg For Less nv rapid weight loss
phentermine 30 mg no prescription Phentermine Discount No Prescription refractory pumping resin injection
phentermine pharmacies Phentermine No Rx Needed phentermine consultation
generic phentermine without prescription Low Cost Phentermine With No Rx phentermine 37.5 next day delivery
Order phentermine weight loss surgery 339. Phentermine Diet Pills To Purchase celebrity weight loss;
buy hydroxycitric acid weight loss pills, Phentermine Prescription O Nline phentermine online prescription
weight loss for teens Buy Discount Phentermine enzyme supplements weight loss
interval training for fat loss! Usa Phentermine Online weight loss detox programs;
top weight loss pills Adipex Overnight weight loss tickers,
buy adipex online saturday delivery Buy Phentermine Diet Pills weight loss chat
lap band weight loss surgery Where Can I Purchase Adipex exercise for weight loss;
weight loss contest ideas Discount Phentermine Without Prescription adipex p how it works;
christian weight loss programs Low Cost Phentermine With Out Prescription natural weight loss remedies;
weight loss berkshire Buy Phentermine Cod citrimax weight loss tablet
epoxy resin manufacturer; Prescription Adipex “wellbutrin for weight loss”
“weight loss 4 idiots” Buy Phentermine Without Prescription “weight loss 4 idiots”
Cheapest phentermine overnight green tea for weight loss 370. Phentermine Yellow 30 Mg best proven weight loss pills